Dưới đây là một số hình ảnh giao lưu thể thao và các đội bóng được Lâm Hạnh OB tài trợ hoạt động.

Ngày 12/8/2019 ra mắt đội bóng OBH Cốm ăn ngon

Động bóng OBH Cốm ăn ngon giao lưu thể thao với các đồng nghiệp

 

Ngày 10/9/2019 Đội Bóng OBH Cốm Ăn ngon Thiếu niên Xóm Lâm Trụ Xã Giao Phong, Huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định

 

Ngày 26/9/2019 Đội Bóng Sinh viên K5 04 NVH Tuyên Quang